ติดต่อสอบถาม

Support

 

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า, คำแนะนำในการใช้งาน, หรือข้อมูลอื่นๆ กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ ทีมงานของเราจะติดต่อท่านอย่างรวดเร็วที่สุด

Only .pdf, .jpg files. Max File Size 4MB

ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวตามเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Elica

ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวตามเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Elica เพื่อรับข้อมูลจดหมายข่าวทางอีเมล
I hereby give my consent to the processing of my personal data for marketing purposes according to Elica’s privacy policy.

คำแนะนำเรื่องความเป็นส่วนตัวตามกฎระเบียบของ สหภาพยุโรป 2016/679 ข้อ13

ตามระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรป 2016/679 ข้อ13 ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองบุคคลธรรมดาในด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลคือ Elica S.p.A. ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนที่ Via Ermanno Casoli เลขที่ 2 - 60044 Fabriano (AN) - ประเทศอิตาลี  รหัสทะเบียนบริษัทผู้เสียภาษีอากรรหัส 000 00096570429 - ทุนจดทะเบียน 12,664,560 ยูโร ชำระเต็ม จำนวน โทรศัพท์ +39 0732 610 1 โทรสาร +39 0732 610 249  อีเมล: elicaspa@sicurezzapostale.it (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ควบคุมข้อมูล”) ซึ่งประสงค์จะแจ้งให้คุณทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้จะได้รับการดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูล (ตามมาตรา 37 แห่งกฎระเบียบความเป็นส่วนตัว) สามารถติดต่อได้ทีที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: privacy@elica.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “DPO”)

1. แหล่งที่มาของข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลโดยผู้ควบคุมข้อมูลนั้น เป็นข้อมูลที่คุณให้ไว้โดยตรงจากการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำขอข้อมูลจำเพาะ มันได้ระบุว่า วัตถุประสงค์ของการประมวลผลยังอาจมีประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลบางประการตามของกฎระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรป 2016/679 มาตรา 9 (กล่าวคือข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถเผยให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติ หรือ กลุ่มชาติพันธ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือข้อมูลทั่วไปและข้อมูลไบโอเมตริกซ์เพื่อระบุลักษณะเฉพาะของบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวกับสุขภาพ หรือ ชีวิตทางเพศ หรือรสนิยมทางเพศของบุคคลนั้น) ที่คุณป้อนลงในช่อง “ข้อความ” ข้อมูลฟรีอยู่

2. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและพื้นฐานทางกฎหมายในการจัดการ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้จะได้รับการประมวลผลตามคำขอข้อมูลของคุณอย่างถูกต้องและเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คุณ

3. การประมวลผลหมายถึง

บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการประมวลผลและหน่วยประมวลผลของเราจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นโดยใช้เอกสารดิจิทัลเทเลมาติก หรือสิ่งพิมพ์สำเนาถาวร และ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่มุ่งเพื่อรับประกันให้ข้อมูลนั้นมีความปลอดภัยและเป็นความลับ ตลอดจนเพื่อให้ข้อมูลนั้นมีความถูกต้องแม่นยำ ปรับให้ทันสมัยและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้จะถูกจัดเก็บไว้ในที่เก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และ / หรือที่เก็บเอกสารสิ่งพิมพ์ที่สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท ที่สาขาดำเนินงานของบริษัท

4. ระยะเวลาการประมวลผล

จะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ในลักษณะที่จะทำให้สามารถระบุผู้มีส่วนได้เสียได้ภายในระยะเวลาไม่มากเกินจำเป็นในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

5. ลักษณะของการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลและการให้ความยินยอม

การมอบข้อมูลส่วนบุคคลตามคำขอเป็นเพียงทางเลือก แต่มีความจำเป็นเพื่อให้คำขอของคุณได้รับการตอบสนอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากขาดข้อมูลในเขตข้อมูลที่ต้องระบุ ในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันกำกับไว้ จะทำให้เนื้อหาในแบบฟอร์มไม่ถูกส่ง ในกรณีนี้ การให้ความยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจึงเป็น “ภาคบังคับ” เพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อให้เราได้ทำตามคำขอของคุณได้อย่างถูกต้อง

6. ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้อาจถูกเปิดเผยและถ่ายโอนภายในประเทศอิตาลีและต่างประเทศที่อยู่ภายในสหภาพยุโรปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำแนะนำนี้เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามที่คุณให้ความยินยอมเฉพาะที่ชัดเจน อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบริษัทต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทุน เพื่อทำตามคำขอของคุณอย่างดีที่สุดและละเอียดสำหรับเราที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกจำหน่ายออก

7. สิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสีย

คุณสามารถใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตามที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรป 2016/679 มาตรา 15 และสิทธิตามระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรป 2016/679 มาตรา 16, 17, 18, 21 ว่าด้วยการแก้ไข การยกเลิก ข้อจำกัดในการประมวลผล และสิทธิในการคัดค้านวิธีดำเนินการตามที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรป 2016/679 มาตรา 12

ในเรื่องนี้ ได้มีการระบุว่า คุณสามารถใช้สิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของคุณได้โดยการส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ของผู้ควบคุมข้อมูลและ / หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) ตามที่ระบุข้างต้นที่ ที่อยู่: elica@privacy.com

8. สิทธิ์ในการร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล ตามระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรป มาตรา 77

หากบริษัทไม่ดำเนินการตามคำขอของคุณภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือ ตอบโต้การใช้สิทธิของคุณอย่างไม่เหมาะสม คุณสามารถยื่นคำร้องเรียนต่อหน่วยงานประกันการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดของหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของประเทศอิตาลีคือ:
หน่วยงานประกันการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เปียซซา ดิ มอนเต ซิโตริโอ121 - 00186 กรุงโรม
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
อีเมล: โทรสาร: (+39) 06.69677.3785 สวิทช์บอร์ด: (+39) 06.69677.1

Close