Zarejestruj swój produkt

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Dla celów niniejszej polityki ochrony prywatności sporządzonej w myśl artykułu 13 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/03, Kodeks dotyczący ochrony danych osobowych (dalej "Kodeks Danych Osobowych") rozumie się:
“Snap”: pochłaniacz powietrza wyposażony w czujniki, wyprodukowany przez firmę Elica, o tej nazwie;
“Strona”: stronę internetową, dostępną na URL www.snap.elica.com, która będzie umożliwiać zdalną kontrolę czujnika Snap, zgodnie z zasadami i warunkami użytkowania, określonymi w zakładce dotyczącej informacji;
“App”: aplikację software pod nazwą Snap, która umożliwi zdalną kontrolę czujnika Snap, zgodnie z zasadami i warunkami użytkowania określonymi w zakładce dotyczącej informacji;
“Elica”: spółkę Elica S.p.A., z adresem przy Via Ermanno Casoli nr 2 60044 Fabriano (AN);
“Użytkownik”: podmiot mający dostęp do usług Snap poprzez Stronę internetową i App.

1. Podmioty uprawnione i odpowiedzialne

Podmiotem uprawnionym do przetwarzania danych jest Elica.
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest kierownik zasobów ludzkich Elica.
W celu zapoznania się z aktualną listą osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych prosimy o przesłanie stosownego wniosku na adres e-mail snap@elica.com lub o kontakt z działem Legal & Corporate Affairs Dpt. pod nr +390732610200.

2. Cel przetwarzania

Przeprowadzane czynności obejmują przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w następującym celu:
a) wywiązanie się z zobowiązań umownych [www.snap.elica.com], a w szczególności umożliwianie pełnego korzystania z usług Snap dostępnych na Stronie ora w App;
b) przesyłanie treści reklamowych i handlowych drogą mailową, poprzez komunikaty sms, pocztą tradycyjną lub poprzez App, w zakresie produktów lub usług Elica lub podmiotów trzecich, lub przeprowadzania badań rynkowych;
c) profilowanie, w celu zaoferowania spersonalizowanych usług i treści, również o charakterze reklamowym, badań rynkowych, w tym przesłania ankiet dla celów badania poziomu zadowolenia klienta.

3. Tryb przetwarzania

Przetwarzanie danych Użytkownika zostanie przeprowadzone w sposób zautomatyzowany przy pomocy narzędzi informatycznych i elektronicznych, z zastosowaniem logiki organizacji i przetwarzania danych, powiązanych z celami, o których powyżej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i poufność danych oraz informacji. Ponadto dane mogą być przetwarzane za pomocą dokumentów w formie papierowej.
Anonimowość danych osobowych otrzymanych za zgodą osoby zainteresowanej, jak również danych środowiskowych może zostać zachowana, również w celu uzyskania zbiorczych danych statystycznych. Dane anonimowe lub zanonimizowane pozostaną wyłączną własnością spółki Elica, w granicach obowiązujących przepisów prawa.

Snap i App

Zarówno App jak i Strona będą mogły zapisywać i przechowywać dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika w urządzeniu, w którym zostały zapisane i będą przekazywać te dane bezpośrednio na serwery spółki Elica. Serwer spółki Elica będzie łączył się z czujnikiem Snap, ewentualnie również przesyłając do niego wszystkie zgromadzone dane lub tylko ich część.
Snap będzie mógł przekazywać dane osobowe oraz inne dane środowiskowe (ciśnienie, wilgotność, temperatura itd.) bezpośrednio na serwer spółki Elica. Będą one mogły być przesyłane do App lub Strony w celu umożliwienia ich wyświetlenia przez Użytkownika.
Systemy informacyjne przeznaczone dla celów eksploatacji Strony i App będą mogły pobierać, w trakcie funkcjonowania, poszczególne dane, których przetworzenie stanowi charakterystyczną cechę protokołów komunikacji internetowej. Dane te, jeśli zostały zgromadzone, będą mogły zostać wykorzystane jedynie dla celów kontroli parametrów działania Strony i App oraz pozyskiwania danych statystycznych.
Do tej kategorii danych należą przykładowo adresy IP urządzeń wykorzystywanych przez Użytkowników, liczba wejść, wyświetlane strony oraz daty wyświetlenia, adresy URL, w których znajdowała się przeglądarka przed wyświetleniem strony, rodzaje przeglądarek internetowych i wykorzystywany system operacyjny.

Dane nawigacyjne, pliki Cookie i zmienne środowiskowe

Systemy informatyczne i procedury przewidziane dla działania Strony i App pozyskują automatycznie, w trakcie ich normalnego użytkowania, poszczególne dane osobowe dotyczące nawigowania Użytkownika, w tym zmienne środowiskowe.

Cookie techniczne

Cookie są to małe pliki tekstowe wprowadzone przez określoną stronę w urządzeniu Użytkownika, w celu przetworzenia poszczególnych informacji o nawigowaniu przez niego w sieci; jeśli obsługa plików cookie nie zostanie wyłączone lub usunięta, informacja o nich będzie wyświetlana na stronie, która je zainstalowała, każdorazowo przy wejściu użytkownika lub osób trzecich na tę stronę. Strona stosuje jedynie cookie techniczne zwane cookie sesyjne dla celów zarządzania i zachowania uwierzytelnienia w trakcie sesji nawigowania oraz cookie stałe w celu zachowania aktywności uwierzytelnienia pomiędzy sesjami przeglądarki. Jeśli pliki cookie nie zostaną wyłączone lub usunięte, informacja o nich będzie wyświetlana na stronie, która je zainstalowała każdorazowo przy wejściu użytkownika lub osób trzecich na tę stronę.

Usuwanie i wyłączanie obsługi plików cookie

W każdym przypadku, w celu uniknięcia obsługi plików cookie, istnieje możliwość skonfigurowania własnej przeglądarki. Poniżej wskazujemy, jedynie dla celów przykładowych, sposób wyłączenia i usuwania obsługi plików cookie w głównych przeglądarkach internetowych:
Usuwanie/wyłączanie obsługi plików z programu Firefox:
http://support.mozilla.com/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
Usuwanie/wyłączanie obsługi plików z programu Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Delete-your-Internet-co...
Usuwanie/wyłączanie obsługi plików z programu Google Chrom:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647

4. Obowiązkowe lub dobrowolne udzielanie danych

Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych dla celów, o których w p. 2) lit. a), również, jeśli jest dobrowolne, nie jest wymagane z art. 24 Kodeksu, ponieważ konieczne jest do wywiązania się z zobowiązań umowy, której stroną jest zainteresowany; w przypadku odmowy udzielenia zgody, wywiązanie się z zobowiązań umownych i udostępnienie pełnej funkcjonalności Snap w drodze usług oferowanych przez Stronę i App nie będzie możliwe.
Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów, o których w p. 2) lit. b) jest dobrowolne; w przypadku odmowy udzielenia zgody, wiadomości handlowe nie będą przesyłane.
Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów, o których w p. 2) lit. c) jest dobrowolne; w przypadku odmowy udzielenia zgody nie będzie możliwe korzystanie z usług spersonalizowanych i/lub otrzymywanie treści reklamowych opartych na zainteresowaniach.

5. Zakres przekazu

Dla celów wskazanych powyżej dane osobowe Użytkownika będą przekazywane do wiedzy pracowników spółki Elica, pracowników działów Marketing, Information Technology i R&D, wyznaczonych do przetwarzania danych, analogicznie do podmiotu Odpowiedzialnego za Przetwarzanie.
Dane osobowe będą mogły zostać przekazane wyspecjalizowanym podmiotom, wskazanym jako odpowiedzialne za przetwarzanie danych, które świadczą na rzecz spółki Elica usługi wspomagające dla celów wskazanych powyżej, jako podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie. Podmioty te będą mogły zajmować się:

 • zarządzaniem i/lub utrzymywaniem Strony i App;

 • przesyłaniem treści informacyjnych i reklamowych, również natury handlowej, materiałów reklamowych i/lub ofert towarowych i usługowych;

 • wykonywaniem czynności profilowania, w tym określaniem przyzwyczajeń, upodobań, preferencji i wyborów konsumenta wraz z odnośnym przetwarzaniem.

Dane będą mogły być przekazywane zarówno w granicach, jak i poza granice Unii Europejskiej.

6. Prawa osoby zainteresowanej

W myśl art. 7, Rozp. z mocą ustawy nr 196/03 Użytkownik, jako osoba zainteresowana przetwarzaniem, ma prawo do otrzymania potwierdzenia występowania lub braku danych osobowych, które go dotyczą, również jeszcze niezarejestrowanych, oraz informacji o nich przekazanej w czytelny sposób.
Osoba zainteresowana jest więc uprawniona do uzyskania informacji w zakresie:

 • pochodzenia danych;

 • celu przetwarzania;

 • logiki przetwarzania;

 • danych identyfikacyjnych właściciela i osób odpowiedzialnych;

 • podmiotów, którym dane mogą być przekazywane.

Ponadto zainteresowany ma prawo do:

 • aktualizacji, korekty lub uzupełnienia zgromadzonych danych;

 • usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub blokady danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym danych, których przechowywanie nie jest wymagane dla celów, dla których zostały zgromadzone lub następnie przetworzone;

 • zaświadczenia, że informacja o czynnościach, o których w poprzednich punktach, została przekazana osobom, które otrzymały te dane z wyłączeniem sytuacji, w której wywiązanie się z tego zobowiązania jest niemożliwe lub wymaga zastosowania środków wyraźnie nieproporcjonalnych w stosunku do prawa objętego ochroną.

Ponadto osoba zainteresowana może złożyć sprzeciw, w całości lub w części:

 • z uzasadnionych przyczyn, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, również, jeśli mają związek z celem gromadzenia;

 • wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celu przesłania treści reklamowych.

Wnioski, o których w art. 7 Rozp. z mocą ustawy nr 196/03 mogą zostać złożone bezpośrednio na stosownym Formularzu na stronie www.snap.elica.com lub przesłane do Osoby kontaktowej, na adres e-mailsnap@elica.com. Ewentualnie możliwe jest dochodzenie swoich praw poprzez przesłanie pisma listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres Elica S.p.A., Responsabile del Trattamento dati SNAP, via E. Casoli n. 2, 60044 Fabriano (AN).
***

Niniejsza informacja może z upływem czasu ulec zmianom.
W związku z powyższym Użytkownicy proszeni są o okresowe zapoznawanie się z tą stroną.

Fabriano, dnia 30 marca 2015r.

Close