Chimney extension kit Ivory (h 0-650mm)

Chimney extension kit Ivory (h 0-650mm)

KIT0049583