Chimney kit (h 240 - 270 IX)

Chimney kit (h 240 - 270 IX)

KIT01797